Regulamin sprzedaży towarów i świadczenia usług za pomocą środków porozumiewania się na odległość

I. Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego udostępnionego pod adresem www.prolibid.pl przez Establo Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 9B/9, KRS 0000364821, NIP 712-322-47-46, Regon 060670490, a w szczególności określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystanie przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zwanego dalej również Sprzedawcą.
2. Regulamin jest udostępniony na stałe na stronie Internetowej Sklepu, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.
3. Dane kontaktowe: Establo Pharma Sp. z o.o., 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9B/9, tel 81 441 51 60 adres e-mail: zamowienia@establopharma.com
5. Administratorem danych osobowych jest Establo Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 9B lok. 9.

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Zamówienia

1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie z oferty sklepu towarów i usług (produktów). Zamówienia można składać przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, pomiędzy korzystającym ze Sklepu zwanym również Klientem, a Sklepem, zwanym również Sprzedawcą.
3. Klient wykonuje w sklepie czynności związane z wybraniem produktów, złożeniem zamówienia, odbiorem zamówionych produktów oraz zapłatą.
4. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
5. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, parametry użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c. zgodni z warunkami Regulaminu.
6. Klient może zamówić produkty w ramach sprzedaży na odległość. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu, zawierający ostateczne podsumowanie wszystkich istotnych elementów zamówienia w ramach sprzedaży na odległość.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje również przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi paragonu lub – na jego życzenie – faktury VAT wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się ustawę z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
8. Aby złożenie zamówienia było możliwe, konieczne jest dokonanie przez Klienta akceptacji Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Klient potwierdza powyższe poprzez zaznaczenie odpowiednich pól, przed dokonaniem płatności za zamówione produkty.
9. Informacja o cenie w sklepie podawana na stronie www.prolibid.pl ma charakter wiążący w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem zamówienia w toku jego przetwarzania zawierającego ostateczną specyfikację istotnych elementów zamówienia dla ilości i cech podanych w zamówieniu. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą pojawić się po “przyjęciu do realizacji zamówienia” przesłanego w kolejnym mailu.
10. Zamówienie przyjęte do realizacji i potwierdzone e-mailem, zostanie dostarczone do Klienta w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności za zamówione towary.
Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia oraz dostarczenia przesyłki przez Kuriera, bądź pracownika Poczty Polskiej S.A. (ewentualnie próby dostarczenia, w przypadku nieobecności adresata).
11. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty oraz w niedziele i święta, zostaną przyjęte do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
12. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
a) podania przez Klienta niepełnych danych, które budzą wątpliwości co do prawidłowego doręczenia przesyłki,
b) braku wpłaty na wskazane konto pełnej należności określonej za przedmiotowe zamówienie,
c) wycofania z obrotu lub wstrzymania produkcji bądź sprzedaży produktu,
d) braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta.
13. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia, zamawiane produkty są dostępne w magazynach firmy lub jej dostawców.
14. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym w ust. 10, Klient zostaje poinformowany o tym przez Sprzedawcę. Klient może wówczas zrezygnować z dalszego oczekiwania na realizację zamówienia, a Sprzedawca w ciągu 14 dni zwróci Klientowi całą należność, jeśli została już przez niego zapłacona.

IV. Płatności

1. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
2. Płatności za produkty lub usługi zamówione przez Klienta (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
3. Klient dokonuje płatności należności, na którą składa się cena za zakupiony towar oraz koszt dostawy, które określone są odrębnie. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Powyższy zapis nie dotyczy zamówień znajdujących się w trakcie realizacji.
5. Brak dokonania płatności przez Klienta w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia jest równoznaczny z anulowaniem zamówienia.

V. Dostawa

1. Produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski oraz innych krajów, przy pomocy poczt tradycyjnej lub kurierskiej. Opłaty za dostawę produktów podawane są w procesie zamawiania.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po jego stronie.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami usługi transportowej w przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki, z powodu podania nieprawidłowego lub niepełnego adresu doręczenia.
4. W przypadku określonym w ust. 3 Sprzedawca umożliwi Klientowi odbiór towaru z innego miejsca, np. siedziby Sprzedawcy, bądź innego ustalonego przez Strony.

VI. Reklamacja i odstąpienie od umowy

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.
2. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.
3. W przypadku posiadania przez produkt wad, w szczególności o charakterze niezgodności towaru z umową reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami można składać w sklepie poprzez wysłanie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu mailem na adres zamowienia@establopharma.com bądź drogą pocztową na adres Establo Pharma Sp. z o.o., ul. Wojciechowskiej 9B/9, 20-704 Lublin.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, żądanie reklamacji oraz załączyć kopię dowodu zakupu.
5. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeżeli wskazane przez Klienta dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Klientem.
6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania poprawnie złożonej reklamacji przez Klienta. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
7. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru bez podania przyczyny, bądź umowy o świadczenie usług, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać sporządzone na piśmie i wysłane na adres Establo Pharma Sp. z o.o., 20-704 Lublin, ul. Wojciechowskiej 9B/9. Oświadczenie Klient może sformułować samodzielnie lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu.
8. Prawo odstąpienia od umowy zakupu towaru oraz umowy o świadczenie usług przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania
przez konsumenta towaru, bądź świadczenia usługi. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podany w ust. 7 adres.
9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, nie przysługuje w przypadku:
a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
10. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
12. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wartość zamówionych towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
14. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze Stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że Strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

VII. Pozostałe

1. Zdjęcia produktów umieszczane w sklepie są przykładowe i służą prezentacji widocznych na nich produktów. Zdjęcia przedstawionych produktów mogą różnić się od rzeczywistych, które zostaną doręczone Klientowi. Wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie www.inofem.pl są własnością Sprzedawcy. Ich wtórne użycie może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą właściciela sporządzoną na piśmie. Wykorzystanie zdjęć bez zgody pociąga za sobą skutki prawne określone w przepisach.
2. Opis produktów dostępny na stronie internetowej www.inofem.pl ma charakter informacyjny. Pełna informacja zamieszczona jest na ulotce dołączonej do każdego opakowania, z którą należy zapoznać się przed użyciem.
2. Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówienia są przetwarzane przez firmę Establo Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
3. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu internetowego sklepu i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.
4. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
8. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
Opublikowano w dniu 07.09.2015 r. W stosunku do wcześniej złożonych zamówień obowiązuje poprzednia wersja regulaminu.